Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την πρόσληψη Ερευνητών, τα οποία συστήνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το Μάρτιο του 2005, είναι ένα σύνολο γενικών αρχών και απαιτήσεων
που καθορίζουν το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των ερευνητών καθώς και των εργοδοτών ή / και των χρηματοδοτών των ερευνητών. Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ, καθώς και ποιοι φορείς στην Κύπρο έχουν συναινέσει και δεσμευτεί να τα εφαρμόζουν.

Comments are closed.